Etický kodex
Již v době založení společnosti, v roce 2003, se jednatelé společnosti zavázali řídit své podnikání v odvětví stavebnictví co nejefektivněji a nejproduktivněji. Spolehlivost, odborná úroveň a trvale vysoká kvalita odváděné práce je základním stavebním kamenem úspěchu společnosti. Je bezpodmínečně nutné, aby každý ze zaměstnanců byl po všech stránkách perfektním zástupcem firmy a to v jakékoliv pracovní situaci. Z těchto důvodů byl vytvořen níže uvedený etický kodex, jehož ustanovení jsou závazná pro zaměstnance společnosti Stavobontt, s.r.o a na jejichž respektování stojí firemní filozofie.

Obecné principy:
1) Provozujeme své aktivity v souladu s platnými právními předpisy, profesní etikou a interními pravidly.
2) Zaručujeme mlčenlivost o informacích, které máme k dispozici. Zaměstnanci nesmějí používat důvěrné informace
k jinému účelu, než k plnění svých pracovních povinností.
3) Slíbíme pouze to, co jsme schopni splnit.
4) Zaměstnanci chrání know-how společnosti v souladu s ustanovením Pracovního řádu a dodržují zásady ochrany firemního tajemství.
6) Každý zaměstnanec je nositelem firemní kultury, a proto je povinen jednat vždy přímo, korektně a s ohledem na maximální možnou míru zajištění požadavků zákazníka.
7) Klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb, za své práce si ručíme.
8) Uplatňujeme týmovou práci - aktivní a efektivní komunikaci při řešení pracovních úkolů.

Vztah k zákazníkům, obchodním partnerům a veřejnosti:
1) Náš zákazník, náš pán. Neexistuje důležitější a méně důležitý zákazník.
2) Při výběru partnerů a dodavatelů vybíráme firmy a osoby s dobrou pověstí.
3) Zákazníkům nabízíme komplexní zabezpečování jejich potřeb, a to 24 hodin 7 dní v týdnu.
4) Veškeré informace poskytované zákazníkovi musí být úplné, transparentní a srozumitelné.

Ochrana životního prostředí:
1) Společnost respektuje a dodržuje požadavky ekologického nakládání s odpady.
2) Zaměstnanci dodržují pořádek na pracovišti.

Zásady bezpečnosti práce:
1) Důsledně dbáme na používání stanovených ochranných prostředků v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
2) Pracujeme se stroji a zařízením, pro něž mají zaměstnanci odpovídající kvalifikaci.